Regulamin

Regulamin rezerwacji i wynajmu domów i apartamentów „Zachodni Wiatr”

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Uzgodnioną rezerwację należy potwierdzić w ciągu 48 godzin wpłatą zadatku w wysokości 40% sumy najmu na konto:
  Barbara Żak
  PKO BP 69 1020 1068 0000 1102 0365 4712
 2. W tytule należy wpisać:
  Imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji, uzgodniony termin pobytu, liczbę osób, nr telefonu, adres mailowy
 3. Dokonanie rezerwacji jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych – wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 4. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
 5. Pozostałą kwotę̨ za pobyt Wynajmujący wpłaca przelewem na konto najpóźniej w przeddzień przyjazdu – liczy się data zaksięgowania środków, lub gotówką w dniu pryjazdu.
 6. Wynajmujący zobowiązany jest do uregulowania całej należności za pobyt do dnia przyjazdu nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.) Powyższe nie dotyczy decyzji administracyjnych czasowo ograniczających wynajem.
 7. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 8. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł, która jest zwracana w dniu wyjazdu po odebraniu lokalu przez Właściciela lub osobę upoważnioną.
 9. W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Właściciela, zadatek nie podlega zwrotowi.
 10. Zmiana terminu rezerwacji przez Wynajmującego jest możliwa bez utraty zadatku, tylko po uzgodnieniu z Właścicielem, przy uwzględnieniu wolnych miejsc.
 11. Anulowanie rezerwacji w terminie krótszym niż̇ 21 dni przed rozpoczęciem najmu, lub w trakcie najmu wiąże się̨ z poniesieniem przez Wynajmującego opłaty o wartości 100% kosztu najmu.
 12. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym i obejmuje wyłącznie wynajem Lokalu. Nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

 2. Obowiązki Wynajmującego i zakwaterowanie

 

 1. Zakwaterowanie w terminie wakacyjnym letnim, następuje po godz. 16.00 w dniu przyjazdu i kończy się do godz. 10.00 w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.
 2. Zakwaterowanie poza sezonem następuje w porach obustronnie uzgodnionych.
 3. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu jest inna niż w punkcie wyżej (godz. 16.00).
 4. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
 5. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Lokalu w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie Właścicielowi lub osobie upoważnionej godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.
 6. Przy pobraniu kluczy do Lokalu Wynajmujący okazuje dokument tożsamości, umożliwiając przedstawicielowi Właściciela potwierdzenie danych.
 7. W przypadku zgubienia kluczy do Lokalu Wynajmujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
 8. Wynajmujący nie może użyczać albo oddawać Lokalu w podnajem innym osobom.
 9. Liczba osób mających zamieszkać́ w Lokalu jest uzgadniana przy rezerwacji. Wynajmujący jest zobowiązany do deklaracji ilości osób. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Lokalu (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy ze wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 10. Cena usług świadczonych przez Właściciela lokali Zachodni Wiatr nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług Wynajmujący korzystają na własne ryzyko. Właściciel lokali Zachodni Wiatr nie odpowiada za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży, wartościowych przedmiotów, kradzież samochodów pozostawionych na parkingu (parking niestrzeżony) itp. w czasie całego pobytu.
 11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw. Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci pod opieką osoby dorosłej.
 12. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się̨, zobowiązany jest odebrać Lokal, tzn. sprawdzić́ meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Lokalu.
 13. Uwagi, co do uszkodzeń i ewentualnych zniszczeń należy zgłosić niezwłocznie do Właściciela.
 14. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń do końca dnia tj. do godz. 22:00 po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń, co do całego Lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w dobrym stanie.
 15. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe z jego winy w Lokalu w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt – lub do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za klucze. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.
 16. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie u Właściciela lub u osoby upoważnionej.

 3. Użytkowanie Lokalu podczas pobytu

 

 1. W Lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, wszelkie próby palenia tytoniu w Lokalu będą mogły skutkować́ natychmiastowym zerwaniem umowy bez możliwości odzyskania pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. W Lokalach znajdują się czujniki dymu.
 2. W Lokalu nie można smażyć ryb.
 3. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela. Jedno miejsce parkingowe na Lokal jest wliczone w cenę. Zabrania się mycia pojazdów na terenie ośrodka.
 4. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Lokalu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 5. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 7:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji i wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 6. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Lokalu zabrania się:
  a. używać́ jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń́ i mogących wytworzyć́ zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.
  b. wnoszenia łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 7. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu, dokonywać́ jakichkolwiek napraw lub czynić́ jakichkolwiek nakładów lub zmian w Lokalu. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować́ Właściciela obiektu.
 8. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność́ za ewentualne szkody spowodowane przez osoby mu towarzyszące.
 9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 10. Akceptujemy pobyt zwierząt w Lokalach za dodatkową opłatą i pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji. Zwierzęta te nie mogą zagrażać i przeszkadzać osobom mieszkającym w pozostałych lokalach. Wszelkie szkody
  spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący. Właściciele zwierząt proszeni są o sprzątanie odchodów i trzymanie psów na smyczy na terenie obiektów Zachodni Wiatr.

 

4. Postanowienia końcowe

 

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
 2. Sprawy nie ujęte w regulaminie regulują przepisy kodeksu cywilnego.